Algemene voorwaarden Preventional

ALGEMENE VOORWAARDEN

OPLEIDINGEN en E-Learning

 

1. De overeenkomst

Na het voltooien van het betaalproces t.b.v. van uw deelname aan de opleiding op de gewenste opleidingsdata komt er een overeenkomst tot stand tussen de particulier of organisatie die de opleiding gaat afnemen (hierna te noemen ‘u’) en Preventional, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘Preventional’). Deze overeenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het aangeboden studiemateriaal en de aan de opleiding verbonden lestijd.

De overeenkomst geldt voor de totale duur van de opleiding. Preventional gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. Preventional draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor de lesdagen, examens en andere vormen van toetsing.

U mag van Preventional verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten.

Preventional zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door aanmelding voor een opleiding van Preventional gaat u een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld en de voorwaarden genoemd in de door u te ondertekenen Opleidingsovereenkomst. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.

De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het lesprogramma, vindt u op de website en wordt gedetailleerd minimaal 1 week voor aanvang van uw opleiding aan u per mail verzonden als Infosheet.

De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra Preventional uw betaling heeft ontvangen en Preventional de ontvangst daarvan heeft bevestigd.

Als de aanmelding via de website heeft plaatsgevonden, ontvangt u binnen maximaal 2 werkdagen een bevestiging van uw aanmelding en betaling per e-mail; als de aanmelding op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de aanmelding aan u bevestigd hebben. Binnen dit wettelijke termijn kunt u deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door Preventional schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen via info@preventional.com. Deze bedenktijd vervalt echter indien de periode tussen de aanmelding en start van de opleiding korter dan 14 dagen bedraagt. In dat geval zijn de annuleringskosten altijd van toepassing.

Bij annulering van de overeenkomst na de bedenktijd zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

  • Bij een annulering tot 14 dagen voor de 1e lesdag van start gaat brengt Preventional 25% van het totale lesgeld in rekening.
  • Bij een annulering tot 7 dagen voor de 1e lesdag van start gaat brengt Preventional 50% van het totale lesgeld in rekening.
  • Bij een annulering tot 3 dagen voor de 1e lesdag van start gaat brengt Preventional 75% van het totale lesgeld in rekening.
  • Bij een annulering na laatstgenoemde termijn brengt Preventional 100% van het totale lesgeld in rekening

Preventional kan ertoe besluiten dat de opleiding geen doorgang kan hebben op de opleidingsdata waar de kandidaat zich voor heeft aangemeld. In dat geval zal Preventional de inspanning verrichten om de kandidaat tijdig en voor aanvang van de geplande startdatum van de betreffende opleiding hiervan op de hoogte te stellen.

Preventional zal in deze situatie zorgdragen voor een passende oplossing afhankelijk van de reden van annulering. Indien mogelijk zal de kandidaat aangeboden worden zonder extra kosten deel te nemen aan de eerstvolgende opleiding op andere lesdagen of indien dit niet mogelijk is zal het lesgeld gerestitueerd worden binnen 14 werkdagen.

3. Toelatingseisen

Definitieve toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure door Preventional. Preventional kan ten alle tijden besluiten om u te weigeren als kandidaat en toegang te ontzeggen tot de opleiding of training waarvoor is aangemeld en deze overeenkomst voor is opgesteld.

Deze overeenkomst vervalt direct nadat Preventional schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan u dat er besloten is u te weigeren als kandidaat.

Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden zal deze worden gecrediteerd door Preventional. De betaalde som zal dan binnen 5 werkdagen teruggestort worden op de rekening waarvan de betaling is ontvangen.

4. Betalingsvoorwaarden 

Het actuele lesgeld en eventuele bijkomende kosten vindt u op onze website en wordt gespecificeerd op uw factuur. Het lesgeld en de eventuele bijkomende kosten kunt u op verschillende manieren voldoen:

Betaling ineens via IDEAL of overige betaalmethodes zoals aangeboden op de betaalpagina van de betreffende opleiding.

Betaling in 2 of 3-maandelijkse termijnen. Alleen mogelijk voor particulieren en indien u dit bent overeengekomen met Preventional en daar een schriftelijke bevestiging van heeft ontvangen. U ontvangt uw (behaalde) diploma of certificaat pas nadat het volledige lesgeld is voldaan.

Preventional garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw opleiding niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd inclusief examengeld, tenzij anders vermeld.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken en wij nog geen volledige betaling hebben ontvangen. Preventional zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Preventional gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken

van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Preventional het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Preventional haar aan u toegekende inspanningen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen.

Indien Preventional een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en worden alle aan uw toegekende inspanningen onderbroken, tot er aan de betalingsverplichting is voldaan.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de leskosten op zich heeft genomen. Preventional is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van het lesmateriaal indien uw opleiding door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van geactualiseerd lesmateriaal komt voor uw rekening.

5. Duur opleidingsovereenkomst

De opleidingsovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de opleidingsduur bijbehorend bij de opleidingsduur van uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de opleidingsovereenkomst eindigt. Uitgezonderd hierop zijn de copyright en eigendomsrechten artikelen.

6. Tussentijdse beëindiging / studiepauze

Bij Preventional schrijft u in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is daarom niet mogelijk.

Echter bij het overlijden van de kandidaat eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het opleidingsgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke opleiding. Het verkopen of

afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berusten bij Preventional.

8. Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte aanmelding en de betaling van het examen. De examenkosten kunnen jaarlijks aan wijzigingen onderhevig zijn.

9. Service & Klachtenbeleid

Service & Klachtenbeleid

Preventional doet er uiteraard alles aan om fouten in uw lespakket te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen schriftelijk aan Preventional via info@preventional.com. Preventional zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen.

Voor de behandeling van vragen van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Preventional telefonisch en per e-mail bereikbaar. Bij schriftelijk indienen van uw vraag ontvangt u een schriftelijk ontvangstbericht, Uw vraag wordt door Preventional binnen 2 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van de verstuurde ontvangstbevestiging.

Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Preventional per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van Preventional.

10. Geschillen

Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u wel eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 9). De procedure voor bezwaar maken staat beschreven in de klachtenprocedure.

Wanneer u niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn van de uitkomst van de klachtenprocedure, kan Preventional het geschil alleen nog voorleggen aan de rechter.

11. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover Preventional toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Preventional beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

12. Privacy

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten)administratie. Preventional zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van Preventional of daaraan gerelateerde informatie.

Daarnaast wordt alle overige door kandidaten verstrekte informatie aan Preventional, en aan alle voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld.

Preventional verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan Preventional laten weten.

13. Schorsing

De directie van Preventional behoudt zich het recht voor kandidaten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor kandidaten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persoon. Daarnaast kan de directie besluiten om een kandidaat te schorsen en/of te verwijderen uit de opleiding of training waarvoor deze overeenkomst is opgesteld indien deze naar inzicht van de docenten, gastdocenten en/of medekandidaten de integriteit, vertrouwelijkheid en kwaliteit van de opleiding zou kunnen schaden.

14. Copyright & Eigendomsrecht lesmateriaal

Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdende met de overeenkomst, het volgen van een opleiding en het doen van een examen, rust bij Preventional, dan wel bij derden. De intellectuele eigendomsrechten rusten nimmer bij de kandidaat.

De kandidaat mag het door Preventional vervaardigde, geleverde en/of ter beschikking

gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk, alleen voor zichzelf gebruiken.

Het is, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Preventional niet toegestaan om:

  • onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of
  • openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins;
  • onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.
  • het door Preventional geleverde lesmateriaal te gebruiken voor eigen opleidingen en trainingen.